Algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever en Mr. G.W.M. Janssen.

Opdracht

 1. Opdrachtnemer is Mr. G.W.M. Janssen.
 2. Mr. G.W.M. Janssen bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Mr. G.W.M. Janssen neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Zij voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 4. Opdrachtgever dient alle voor de behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Mr. G.W.M Janssen te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Mr. G.W.M. Janssen gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. Tot deze noodzakelijke gegevens behoren de ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vereiste identificatiegegevens.

Honorarium

 1. Het betreffende honorarium, zo nodig vermeerderd met ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten, verschotten en declaraties van namens de opdrachtgever ingeschakelde derde(n), verhoogd met de eventueel verschuldigde omzetbelasting, wordt periodiek of na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Mr. G.W.M. Janssen is gerechtigd om kantoorkosten in rekening te brengen.
 3. Mr. G.W.M. Janssen is gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot uiteindelijk met de einddeclaratie zal worden verrekend.
 4. Bij gebreke van een tijdige betaling van een (voorschot) declaratie is Mr. G.W.M. Janssen gerechtigd de te verrichten werkzaamheden op te schorten of te beëindigden.
 5. In opdrachten die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.
 6. Mr. G.W.M. Janssen is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen.

Betaling

 1. Betaling van een declaratie dient, tenzij anders aangegeven, binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
 2. Ingeval Mr. G.W.M. Janssen zich genoodzaakt ziet buitengerechtelijke maatregelen ter incassering van de declaratie te nemen, dan komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Klachten

 1. Op de dienstverlening van Mr. G.W.M. Janssen is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Klachten over declaraties en prestaties van Mr. G.W.M. Janssen dienen op grond van deze regeling binnen drie maanden na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven te worden ingediend.

Aansprakelijkheid

 1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Mr. G.W.M. Janssen verstrekte opdracht een of meer fouten worden gemaakt is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aan Mr. G.W.M. Janssen aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is.
 2. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Mr. G.W.M. Janssen aansprakelijk is voor de fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 3. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien Mr. G.W.M. Janssen haar diensten heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 4. Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van de bij Mr. G.W.M. Janssen werkzame personen, al dan niet in loondienst, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Archivering

 1. Nadat de opdracht door Mr. G.W.M. Janssen is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij Mr. G.W.M. Janssen opvragen. Mr. G.W.M. Janssen zal het overblijvende dossier gedurende tien jaar bewaren. Na afloop van de termijn van tien jaar zal het dossier worden vernietigd. Mr. G.W.M. Janssen is bevoegd de voormelde dossiers op digitale wijze te bewaren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst tussen Mr. G.W.M. Janssen en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend kunnen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Versie februari 2016