Disclaimer

Website inhoud: Advocatenkantoor Mr. G.W.M. Janssen

Website hosting: HaBieNet Service BV
Website onderhoud: JM van Dam

Wij hebben getracht deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen te stellen. Mocht de site en/of de via deze site verstrekte informatie echter onjuist en/of onvolledig zijn, dan is mr. G.W.M. Janssen niet aansprakelijk voor die onjuiste en/of onvolledige informatie. Evenmin is mr. G.W.M. Janssen aansprakelijk voor virussen en/of andere schadeveroorzakende software, onjuiste en/of onvolledige informatie die bereikbaar is via links op onze site en het gebruik van de site in het algemeen.

Alle werkzaamheden worden verricht krachtens overeenkomst van opdracht, waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn die u vindt op de startpagina van deze site. Op het bezoek van deze site en alle overeenkomsten die tot stand komen via deze site is Nederlands recht van toepassing. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Een kopie van de polissen en de algemene voorwaarden liggen ter inzage bij het secretariaat. De algemene voorwaarden vindt u ook op de startpagina van deze site.